Застраховки
За да гарантираме сигурността и удобството на всеки наш клиент предлагаме богат набор от застрахователни продукти. При нас ще получите оферти от няколко компании, наложили се на застрахователния пазар.

Предлагани застрахователни продукти:
Гражданска отговорност на автомобилистите
Задължителна застраховка, която покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях телесни увреждания и/или материални щети на трети лица.

Автокаско
Автомобилите ни са изложени непрестанно на рискове – пътнотранспортни произшествия, кражба, щети на паркинг, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия и т.н. Застраховка Автокаско осигурява защита на автомобила срещу гореизброените рискове.

Медицински застраховки
С тях ще осигурите спокойствие за Вас и Вашето семейство по време на пътуване в чужбина. Медицинските застраховки предоставят необходимите финансови средства и информация за получаване на навременна и специализирана медицинска помощ при престой в чужбина.
  •  Медицински разходи при заболяване и злополука в чужбина
     медицинска помощ и лечение
     репатриране на пострадал/болен, тленни останки
     смърт вследствие на злополука
     трайна загуба на трудоспособност
     спешна стоматологична помощ
  •  Помощ при пътуване в чужбина
     медицински разходи
     разходи за репатриране
     спешна стоматологична помощ
     смърт и трайна загуба на трудоспособност след злополука
  •  Мултитрип
Тази застраховка препоръчваме на всички, които пътуват често в чужбина. Тя се сключва за срок от една година и покрива престой в чужбина, който не надвишава срок от 31, 62 или 93 дни.
     медицински разходи при злополука или акутно заболяване
     репатриране
     спешно зъболечение
     смърт и трайна загуба на трудоспособност след злополука

Имуществени застраховки
Осигуряват защита на имуществото на физически и юридически лица. Обект на застраховане са жилища, вили, офиси, електронно оборудване,машини и съоръжения, стоково-материални запаси. Застраховката покрива имуществени вреди, възникнали внезапно, непредвидимо и въпреки волята на Застрахования.

Отговорности
Обща гражданска отговорност към трети лица, Отговорност на туроператора, Отговорност на превозвача, Отговорност на адвоката, Отговорност на нотариуса, Отговорност на лекари и медицински персонал.
Застраховките са предназначени за лица, упражняващи определена професия и/или оказващи определен вид професионални услуги. Обхващат всеки иск за вреди, възникнали поради нарушение на професионално задължение в резултат на небрежност, грешка или пропуск на Застрахования.