Общи условия

         

       1. Задължения на страните          

1.1.ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ подробна информация за организираното пътуване, услугите и цената

1.2.ТУРОПЕРАТОРЪТ осигурява настаняването на ПОТРЕБИТЕЛЯ и изпълнението на съответните туристически услуги като им предоставя ваучери за настаняването. Настаняването в хотелите се извършва след 14:00 часа в деня на пристигане, а освобождаването на стаите трябва да бъде до 12:00 часа в деня на отпътуване

1.3.ТУРОПЕРАТОРЪТ осигурява по време на туристическото пътуване допълнителни услуги на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като трансфери, рент-а-кар, допълнителни туристически екскурзии

1.4.ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ

1.5.ТУРОПЕРАТОРЪТ прави задължителна застраховка „Помощ при пътуване“ на ПОТРЕБИТЕЛЯ, която е в сила по време на цялостното пътуване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като му предоставя оригиналната застрахователна полица най-късно в деня на отпътуването. По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да го застрахова и от други рискове по време на пътуването

1.6.Записването е възможно по телефон, факс или интернет, чрез турагенти в страната или директно в офиса на ТУРОПЕРАТОРА. Резервацията се счита за валидна след попълване на „Бланка за записване“ и потребителски договор, както и внасяне на депозит. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен след приемане на предложената от ТУРОПЕРАТОРА програма на пътуването да заплати на ТУРОПЕРАТОРА в брой. Плащането се извършва в лева по фиксинга на БНБ в деня на плащането

1.7.ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност , ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен платежен документ. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се възстановява.

1.8.ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да промени договорената в чл. 1.1 цена на пътуването при промяна на:

1.8.1.      Транспортните разходи, в т.ч. горивото

1.8.2.      Пътни такси, летищни такси и други свързани с пътуването

1.8.3.      Обменния курс на щатския долар или еврото към българския лев с повече от 5% /пет процента/ в периода от подписване на настоящия договор до датата на пътуването, но не по-късно от 10 /десет/ дни преди пътуването

1.9.ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да информира в писменна форма ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната в общата цена по чл. 1.8. в срок от 2 дни след възникване на обстоятелствата

2.      Визи

2.1.За пътувания в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства на ПОТРЕБИТЕЛ, като му предостави необходимите документи /резервации, ваучери, самолетни билети и т.н./. Кандидатстването за виза не освобождава ПОТРЕБИТЕЛЯ от задълженията по чл. 1.1., 1.6. По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТУРОПЕРАТОРЪТ може да подготви и внесе документите му в съответното посолство. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ТУРОПЕРАТОРА изискуемите от съответното Посолство документи, както и да заплати таксите за виза. Непредставянето на необходимите документи изисквани от съответното посолство, както и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на съответното интервю, ако това е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ТУРОПЕРАТОРЪТ не се задължава да съдейства за получаване на виза в посолства, които изрично изискват лично подаване на документи от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.2.Издаването на виза от съответната държава е в компетенцията единствено на Посолството и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ от страна на Посолството, платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ към ТУРОПЕРАТОРА такси за издаване на виза не се връщат, а пътуването се третира като анулация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Размерът на таксите за издаване на визите се пособват в съответната информация на ТУРОПЕРАТОРА по чл. 28 от ЗТ

3.      Отговорности

3.1.ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прави промени на уточнените в програмата средства за настаняване и транспорт в случай на извънредни обстоятелства, като предварително уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ

3.2.ТУРОПЕРАТОРЪТ се запазва правото да извършва промени в разписанието на чартърните полети 24 часа преди излитане

3.3.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да приеме промените по чл. 3.1. и 3.2. от този договор или да се откаже от пътуването, отказ от пътуване не се приема по чл. 3.2. от този договор

3.4.В случай на отказ от пътуване по чл. 3.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи обратно цялата платена сума за пътуването от ТУРОПЕРАТОРА в срок от 7 дни, сумата за пътуването при отказ по чл. 3.2. не се възстановява

3.5.ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да отмени туристическото пътуване като информира за това писменно ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок най-късно от 2 дни от възникване на основанието за отмяна в следните случаи:

3.5.1.      Не е набран необходимия минимален брой участници. По този член ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ още при самата резервация и подписването на този договор за изискване от минимален брой участници и надлежно да го отбележи в този договор. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнението на договора, като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях за извършени фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи

3.6.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отменяне, забавяне или изменения на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА, а именно:

3.6.1.      Забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини

3.6.2.      Напреодолима сила /природни бедствия, стачки и др./

3.6.3.      Анулация или прекъсване на пътуването по здравословни или лични причини и обстоятелства на ПОТРЕБИТЕЛЯ

3.6.4.      Загуба, кражба или повреда на багаж по време на пътуването

3.6.5.      Загуба на лични документи /паспорт и др./ или изтекъл срок за същите

3.6.6.      Отказ на упълномощените органи да издадат виза на ПОТРЕБИТЕЛЯ

3.6.7.      Непропускане от страна на съответните митнически и гранични служби на ПОТРЕБИТЕЛЯ да излезе или да влезе в страната на пътуването, поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения в пределите на страната

3.6.8.      Не допускане в или извън страната от съответните български митнически и гранични служби ПОТРЕБИТЕЛЯТ да напусне или влезе в страната поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения

3.7.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение за претърпени вреди, произтекли от виновно неизпълнение на програмата от страна на ТУРОПЕРАТОРА, с доказан размер на същите, освен в случаите, когато това се дължи на:

3.7.1.      Действия на трето лице, несвързано с изпълнение на договора, които не могат да се предвидят или избегнат

3.7.2.      Непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА

3.7.3.      Отговорността на ТУРОПЕРАТОРА във всички случаи на неточно или непълно изпълнение, не може да бъде по-голяма от двукратния размер на платената от ПОТРЕБИТЕЛЯ цена на пътуването

3.7.4.      В случай, че по време на пътуването се установят факти за неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугата и ТУРОПЕРАТОРА, с оглед своевременно предприемане на мерки за отстраняването им и удовлетворяването на всички заинтересовани страни

3.7.5.      В случай, че претенциите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предояви надлежно оформена писмена рекламация към ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 3 дни след края на пътуването. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава в срок от 15 дни след получаването на рекламацията да даде в писмен вид своето становище по нея на ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.      Отказ от пътуване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.1.В случай на отказ от пътуване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, той се задължава да заплати на ТУРОПЕРАТОРА неустойка както следва:

4.1.1.      При отказ в срок до 20 дни преди пътуването – без неустойки

4.1.2.      При отказ в срок от 19 до 14 дни преди пътуването – в размера на депозита

4.1.3.      При отказ в срок от 13 до 7 дни преди пътуването – 50%

4.1.4.      При отказ в срок от 6 до 3 дни преди пътуването – 80%

4.1.5.      При отказ в срок по-малък от 3 дни или NO SHOW – 95%

4.2.Анулациите по чл. 4.1. /4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5/ не са валидни ако условията по пътуването налагат други специални условия на анулация. В този случай специалните анулационни условия се описват допълнително в този договор и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се запознава в тях при подписването на този договор

4.3.ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да предостави възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за сключване на „Застраховка анулация“, която да му поеме таксите по анулация в определените за това в застрахователната полица събития, които при настъпване на застрахователното събитие се доказват с изискваните за случая документи. Тази застраховка е по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ и в случай, че той не я направи, анулационните такси са за негова сметка. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ такава застраховка, само ако тя се предлага от застрахователните дружества в съответната страна или на територията на Република България

4.4.Когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнение или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в рамките на тези ограничения

4.5.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли правото си на пътуване на трето лице в срок не по-късно от 5 дни преди пътуването, като се задължава да заплати на ТУРОПЕРАТОРА всички дължими суми, свързани с тази промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ  е солидно отговорен с третото лице пред ТУРОПЕРАТОРА за изпълнение на задълженията по договора

4.6.Прехвърлянето на правото на пътуване на трето лице не е възможно в случаите, когато пътуването е базирано като транспорт с редовни авиолинии. В този случай резервацията се третира като отказ от пътуване по чл. 4.1. и се санкционира с описаните в чл. 4.1. анулации. На третото лице се прави нова резервация със съответния договор

5.      Отговорности на ПОТРЕБИТЕЛЯ

5.1.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при пътуване извън пределите на Република България да си осигури необходимите лични докумети /задграничен паспорт, евентуални пълномощни и др./ оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и Република България

5.2.Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е лице, което няма навършени 18 години и ще пътува в чужбина със съответен задграничен паспорт, то той трябва да предостави нотариално заверена декларация подписана от двамата родители, че са съгласни с пътуването му в съответната страна на посочената дата /ако непълнолетния пътува заедно с единия от родителите си, е необходимо той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител/

5.3.Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ пътува в чужбина в автомобил, то той е длъжен ако съответното транспортно средство не е негова собственост по документи, да осигури необходимите пълномощия даващи му право да напуска страната с него и да преминава съответните граници

5.4.ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да съблюдава и спазва законите на страната, в която пътува

5.5.Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ възнамерява да извърши пътуване и престой в страна в повишен риск на инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания

5.6.Ако по време на своя престой в чужбина ПОТРЕБИТЕЛЯТ изгуби личните си документи, то той е длъжен да уведоми за това най-близкото посолство на Република България. В този случай, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да окаже помощ и съдействие, но разходите произлизащи от това събитие са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ

6.      Други условия

6.1.Настоящият договор е изготвен в съответствие със „Закона за Туризма“ и българското законодателство

6.2.Всички изменения и допълнения между страните в писмен вид се смятат за неразделна част от договора

6.3.Всички спорове по изпълнението на настоящия договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че не постигнат съгласие, споровете между страните ще се решават от компетентния български съд

6.4.Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати договора във връзка със съществени изменения от обстоятелствата, при които е бил сключен договора

6.5.Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писменна форма

6.6.При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора, задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения

6.7.Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е в сила, докато завърши туристическото пътуване

6.8.Настоящият договор е изготвен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните

АБОНИРАНЕ
ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН
Регистрирайте се, за да получавате информация за нови оферти и промоции